სხვა

სიზმრის ახსნა მთვარის დღეების მიხედვით

სიზმრის ახსნა მთვარის დღეების მიხედვით

სიზმრის ახსნა მთვარის დღეების მიხედვით.

სიზმრის ახსნა მთვარის დღეებით

ქვე­მოთ გთა­ვა­ზობთ მთვა­რის დღე­ე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს და ახ­სნას იმი­სა, რას გა­ტყო­ბი­ნებთ კოს­მო­სი ამა თუ იმ მთვა­რის დღეს გა­მოგ­ზავ­ნი­ლი სიზ­მრით.


მთვა­რის პირ­ვე­ლი დღე ამ დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი არ­სე­ბუ­ლი რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის დაძ­ლე­ვის გზას გკარ­ნა­ხობთ.

მთვა­რის მე­ო­რე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი გაფრ­თხი­ლებთ, რა კონ­კრე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი და­გა­ზა­რა­ლებთ.

მთვა­რის მე­სა­მე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი მო­ახ­ლო­ვე­ბულ გან­საც­დელ­ზე, ფა­რუ­ლი მტრე­ბის ალ­ბა­თო­ბა­ზე და პრობ­ლე­მებ­ზე გაფრ­თხი­ლებთ.

მთვა­რის მე­ო­თხე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი გა­ტყო­ბი­ნებთ, რომ მალე მო­გი­წევთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და რთუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა.

მთვა­რის მე­ხუ­თე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მრით სამ­ყა­რო გაფრ­თხი­ლებთ, რომ თქვენ ცხოვ­რე­ბა­ში რა­ღაც წრე­გა­და­სულ საქ­ცი­ელს აქვს ად­გი­ლი და ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ.

Astrologia

მთვა­რის მე­ექ­ვეს დღეს ნა­ნა­ხის სიზ­მა­რი უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში ჩი­ხუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მო­სა­ვალს გკარ­ნა­ხობთ.

მთვა­რის მეშ­ვი­დე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი გაფრ­თხი­ლებთ, რომ თქვე­ნი ენა თქვე­ნი მტე­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს.

მთვა­რის მერ­ვე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი გა­ტყო­ბი­ნებთ, რომ დრო დად­გა ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ცხოვ­რე­ბა­ში.

მთვა­რის მე­ცხრე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი ფა­რულ პრობ­ლე­მებ­ზე მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ­ლის არ­სე­ბო­ბა­ზეც ადა­მი­ანს წარ­მოდ­გე­ნა არ აქვს.

მთვა­რის მე­ა­თე დღე ს ნა­ნა­ხი სიზ­მრით სამ­ყა­რო მო­სა­ლოდ­ნე­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის და კონ­ფლიქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ გვაფრ­თხი­ლებს.

Astrologia

მთვა­რის მე­თერ­თმე­ტე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი მო­ახ­ლო­ვე­ბულ წარ­მა­ტე­ბას გვა­ტყო­ბი­ნებს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

მთვა­რის მე­თორ­მე­ტე დღეს და­სიზრმე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი მიგ­ვა­ნიშ­ნებს, რომ მალე რა­ი­მე ან ვინ­მე ფა­სე­ულს შე­ვი­ძენთ ცხოვ­რე­ბა­ში.

მთვა­რის მე­ცა­მე­ტე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი თქვენს ქვეც­ნო­ბი­ერ­ში დაგ­რო­ვილ, გა­მო­უთ­ქმელ აგ­რე­სი­ა­ზე გვაძ­ლევს მი­ნიშ­ნე­ბას.

მთვა­რის მე­თო­თხმე­ტე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი სურ­ვი­ლის მალე ას­რუ­ლე­ბას ნიშ­ნავს.

მთვა­რის მე­თხუთ­მე­ტე დღეს ნა­ნა­ხის სიზ­მა­რი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი საფრ­თხის შე­სა­ხებ მო­ი­ცავს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მე­ლიც გზა­ში გე­ლო­დე­ბათ.

Astrologia

მთვა­რის მე­თექ­ვსმე­ტე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი მო­უგ­ვა­რე­ბე­ლი და ხან­გრძლი­ვი პრობ­ლე­მე­ბის და­სა­წყის­ზე გვაფრ­თხი­ლებს.

მთვა­რის მეჩ­ვიდ­მე­ტე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი გვაძ­ლევს მი­ნი­შე­ნე­ბას, რომ ენერ­გი­ას ამა­ოდ და ფუ­ჭად ვხარ­ჯავთ.

მთვა­რის მეთ­ვრა­მე­ტე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სე­ბის სარ­ფი­ა­ნად გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ნიშ­ნავს.

მთვა­რის მე­ცხრა­მე­ტე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი სა­კუ­თა­რი ხა­სი­ა­თის ნე­გა­ტი­ურ შტრი­ხებ­ზე მი­გა­ნიშ­ნებთ. რო­მე­ლიც ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში გიშ­ლით ხელს.

მთვა­რის მე­ო­ცე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი გვაჩ­ვე­ნებს, რა უნდა შევ­ცვა­ლოთ სას­წრა­ფოდ ცხოვ­რე­ბა­ში.

Astrologia

მთვა­რის ოც­და­მე­ერ­თე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი კი თვით­გა­მო­ხატ­ვის გზებს მიგ­ვი­თი­თებს.

მთვა­რის ოც­და­მე­ო­რე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის მაც­ნეა.

მთვა­რის ოც­და­მე­სა­მე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი კი ში­ნა­გა­ნი კონ­ფლიქ­ტე­ბის, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბის გა­მო­ძა­ხი­ლია.

მთვა­რის ოც­და­მე­ო­თხე დღეს ნა­ნა­ხის სიზ­მა­რი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი შეც­დო­მე­ბის შე­სა­ხებ იძ­ლე­ვა ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მე­ლიც ხელს გვა­რი­ა­ნად შე­გიშ­ლით საქ­მე­ში.

მთვა­რის ოც­და­მე­ხუ­თე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი კი თქვენ სუ­ლი­ერ გან­წყო­ბას ასა­ხავს. იმას თუ რა გჭირ­დე­ბათ სუ­ლი­ე­რი სიმ­შვი­დის მო­სა­პო­ვებ­ლად.

მთვა­რის ოც­და­მე­ექ­ვსე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი გაფრ­თხი­ლებთ, რომ თავს ილუ­ზი­ე­ბით იტყუ­ებთ.

მთვა­რის ოც­და­მეშ­ვი­დე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი მტრე­ბის შე­სა­ხებ გამ­ცნობთ მე­გობ­რებს შო­რის.

მთვა­რის ოც­და­მერ­ვე დღეს ნა­ნა­ხი სიზ­მა­რი თვის და­სა­წყის­ში ჩა­დე­ნი­ლი საქ­ცი­ე­ლის და მისი მი­ზე­ზით გა­მოწ­ვე­უ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის შე­სა­ხებ იძ­ლე­ვა ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

მთვა­რის ოცად­მე­ცხრე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბის შე­სა­ხებ გაფრ­თხი­ლებთ.

ხოლო მთვა­რის ოც­და­მე­ა­თე დღეს და­სიზ­მრე­ბუ­ლი სიზ­მა­რი ში­ნა­გა­ნი ფო­ბი­ე­ბის და მათი დაძ­ლე­ვის გზებ­ზე გიგ­ზავ­ნით ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

სიზმრის ახსნა მთვარის დღეების მიხედვით

სიზმრების ახნსა თვის რიცხვების მიხედვით

FACEBOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *